بخش جراحی مردان:

 

تخصص بخش : جراحی عمومی –ارتوپدی- ارولوژی -  جراحی مغز و اعصاب- جراحی چشم و ENT

تعداد تخت : 32 تخت

تعداد اتاقهای بخش :

هشت اتاق یک تخته {یک عدد اتاق ایزوله و یک عدد اتاق ویژه}

چهار اتاق دو تخته

چهار اتاق چهار تخته

تمام اتاق های بیماران مجهز به سرویس بهداشتی و حمام جداگانه بوده و امکانات رفاهی نظیر تلویزیون و یخچال نیز در تمام اتاق ها موجود است.

نام و تخصص مسئول فنی بخش : دکتر محمد رضا برزگر

نام و تخصص سرپرستار : فرشته اردشیری کارشناس پرستاری

نام و تخصص پزشکان بخش :

             متخصصان ارولوژی :

دکتر آرش اردستانی زاده

دکتر داوود عرب

دکتر آرش آروین

متخصصان ارتوپدی :

دکتر محمد خالقی هاشمیان

دکتر سام سروش نیا

دکتر مجتبی باروت کوب

متخصصان جراحی عمومی :

دکتر حمید رضا همتی

دکتر سیامک یغمایی

دکتر ستاره سلطانی

دکتر شهرزاد ایزدی

دکتر معصومه ملانوروزی

دکتر نوید حسینی فر

دکتر محمدرضا برزگر

متخصصان جراحی مغز و اعصاب :

دکتر شروین متین روحانی

دکتر اکرم ساکت

متخصصان چشم :

دکتر لیلا عباسی

دکتر نوید علمی صدر

دکتر الهام عبدی

دکتر افسانه کتیرایی

متخصصان گوش و حلق و بینی:

دکتر نجمه دوست محمدیان

دکتر علیرضا همتی

دکتر پریا حامدی

دکتر لعیا یوسفیان

 ساعت ملاقات :15 الی 16

درصد اشغال تخت در سال گذشته : 69 درصد

 

محل قرارگیری بخش در بیمارستان : طبقه اول بیمارستان ضلع جنوبی

 

سایر امکانات و تجهیزات در بخش:

ساکشن و اکسیژن مرکزی و زنگ اخبار بر بالین هر بیمار به تعداد تختها

الکترو شوک   یک عدد

دستگاه نوار قلب  دو عدد

یخچال و تلویزیون به تعداد اتاقهای بخش

 

روند معمول پذیرش بیماران در بخش :

داشتن دستور بستری از طرف پزشک مربوطه

مراجعه بیمار و یا همراه وی به واحد پذیرش بیمارستان جهت تشکیل پرونده بستری و تکمیل مشخصات بیمار در پرونده

اخذ رضایت نامه از بیمار و همراه وی  جهت اقدامات درمانی وجراحی

مراجعه به واحد صندوق بیمارستان و واریز مبلغ علی الحساب بستری

مراجعه به بخش با در دست داشتن پرونده

مشخص شدن تخت و اتاق بیمار با توجه به تشخیص و مشکل بیمار در بخش

تحویل گرفتن کیف لباس و وسایل شخصی

کنترل علایم حیاتی بیمار و ثبت آن در پرونده

اخذ شرح حال توسط اینترن کشیک

اجرای دستورات پزشک مربوطه و دریافت مراقبتهای پرستاری مورد نیاز برای بیمار