تاریخ

ایام هفته

داخلی

پزشکی قانونی ومسمومیت ها

قلب

اینتروشن

اعصاب

عفونی

روان

1/10/98

یکشنبه

دکتر جندقی

دکتر صبوری

دکتر دارابیان

دکتر دارابیان

دکتر سمایی

دکتر گوهری

دکتر لواف

2/10/98

دوشنبه

دکتر جندقی

-

دکتر محرابی

دکتر اسکندریان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر بهنام

3/10/98

سه شنبه

دکتر سرابی

-

دکتر سالار

دکتر دارابیان

دکتر کاشیان

دکتر نساجی

دکتر حیدری

4/10/98

چهارشنبه

دکتر سرابی

-

دکتر سالار

دکتر دارابیان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر صفایی

5/10/98

پنج شنبه

دکتر تمدن

دکتر صبوری

دکتر سالار

-

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر لواف

6/10/98

جمعه

دکتر تمدن

-

دکتر سالار

-

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر بهنام

7/10/98

شنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر دارابیان

دکتر دارابیان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر بهنام

8/10/98

یکشنبه

دکتر معماریان

دکتر صبوری

دکتر اسکندریان

دکتر اسکندریان

دکتر سمایی

دکتر نساجی

دکتر صفایی

9/10/98

دوشنبه

دکتر طاهری

دکتر صبوری

دکتر محرابی

دکتر اسکندریان

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر بهنام

10/10/98

سه شنبه

دکتر دربان

دکتر صبوری

دکتر دارابیان

دکتر دارابیان

دکترمسعودیان

دکتر نساجی

دکتر صفایی

11/10/98

چهارشنبه

دکتر دربان

دکتر صبوری

دکتر سالار

دکتر اسکندریان

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر حیدری

12/10/98

پنج شنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر محرابی

-

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر صفایی

13/10/98

جمعه

دکتر سرابی

-

دکتر محرابی

-

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر صفایی

14/10/98

شنبه

دکتر دربان

دکتر صبوری

دکتر اسکندریان

دکتر اسکندریان

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر صفایی

15/10/98

یکشنبه

دکتر دربان

دکتر صبوری

دکتر دارابیان

دکتر دارابیان

دکتر سمایی

دکتر نساجی

دکتر صفایی

16/10/98

دوشنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر اسکندریان

دکتر اسکندریان

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر لواف

17/10/98

سه شنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکترولی پور

دکتر دارابیان

دکترمسعودیان

دکتر نساجی

دکتر حیدری

18/10/98

چهارشنبه

دکتر معماریان

دکتر صبوری

دکتر سالار

دکتر دارابیان

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر لواف

19/10/98

پنج شنبه

دکتر طاهری

دکتر صبوری

دکتر سالار

-

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر حیدری

20/10/98

جمعه

دکتر طاهری

-

دکتر سالار

-

دکترمسعودیان

دکتر گوهری

دکتر حیدری

21/10/98

شنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر محرابی

دکتر دارابیان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر حیدری

22/10/98

یکشنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر اسکندریان

دکتر اسکندریان

دکتر سمایی

دکتر نساجی

دکتر حیدری

23/10/98

دوشنبه

دکتر معماریان

دکتر صبوری

دکتر محرابی

دکتر اسکندریان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر بهنام

24/10/98

سه شنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر دارابیان

دکتر دارابیان

دکتر کاشیان

دکتر نساجی

دکتر صفایی

25/10/98

چهارشنبه

دکتر سرابی

دکتر صبوری

دکتر ولی پور

دکتر اسکندریان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر صفایی

26/10/98

پنج شنبه

دکتر معماریان

دکتر صبوری

دکتر محرابی

-

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر لواف

27/10/98

جمعه

دکتر معماریان

-

دکتر محرابی

-

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر لواف

28/10/98

شنبه

دکتر سرابی

-

دکتر اسکندریان

دکتر اسکندریان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر لواف

29/10/98

یکشنبه

دکتر سرابی

-

دکترولی پور

دکتر دارابیان

دکترمسعودیان

دکتر نساجی

دکتر لواف

30/10/98

دوشنبه

دکتر معماریان

دکتر صبوری

دکتر اسکندریان

دکتر اسکندریان

دکتر کاشیان

دکتر گوهری

دکتر صفایی

 

 

 

 

 

کشیک  اینترنهای داخلی دردی  ماه98 

تاریخ

ایام  هفته

بخش

اورژانس

روان

1/10/98

یکشنبه

دکتر حیدری ،دکتر حمید پور ،دکتر آقا جانی ،دکتر حجتی ،دکتر قربانی ،دگتر چشمی

دکتر حسنی ،دکتر اخگری ،دکتر دکتر جندقی،دکتر کبودوند ،دکتر فاطمه صادقی

دکتر ایزدی

2/10/98

دوشنبه

دکتر ایوبی ،دکتر نبوی ،دکتر قدس ،دکتر کلوبندی ،دکتر باقری

دکتر محمد رضا صادقی،دکتر جانی زاده ،دکتر افتخاری ،دکتر حمیدی مهر

دکتر میر بهبهانی

3/10/98

سه شنبه

دکتر فرهام ،دکتر یاوری ،دکتر کیقبادی ،؛دکتر اخگری ،دکتر دبستانی

دکتر بزرگی ،دکتر آقاجانی ،دکتر حسن پور ،دکتر حمیدپور

دکتر آلبویه

4/10/98

چهارشنبه

دکتر باقری ،دکتر حسنی ،دکتر وفایی ،دکتر بزرگی ،دکتر قربانی

دکتر حمید ی مهر ،دکتر جندقی،دکتر ایوبی ،دکتر کبودوند ،دکتر چشمی

دکتر زهرایی

5/10/98

پنج شنبه

دکتر اخگری ،دکتر حجتی ،دکتر کولوبندی ،دکتر حیدری ،دکتر حسن پور

دکتر صادقی،دکتر افتخاری ،دکتر راحت ،دکتر عبیری

دکتر آلبویه

6/10/98

جمعه

دکتر بزرگی ،دکتر افتخاری ،دکتر جندقی،دکتر قربانی ،دکتر کبودوند

دکتر حمیدی مهر ،دکتر ایوبی ،دکتر حمیدپور،دکتر باقری ،دکتر قاسمی ،دکتر چشمی

دکتر زهرایی

7/10/98

شنبه

دکتر حسن پور ،دکتر فاطمه صادقی،دکتر عبیری ،دکتر نبوی ،دکتر حجتی ،دکتر اخگری

دکتر دبستانی ،دکتر فرهام ،دکتر یاوری ،دکتر نیک پوریان ،دکتر بزرگی ،دکتر کیقبادی

دکتر ایزدی

8/10/98

یکشنبه

دکتر وفایی ،دکتر شعبانی ،دکتر حمیدپور ،دکتر راحت ،دکتر قدس

دکتر محمد رضا صادقی،دکتر جانی زاده ،دکتر افتخاری ،دکتر حسنی ،دکتر حیدری

دکتر میر بهبهانی

9/10/98

دوشنبه

دکتر حمیدی مهر ،دکتر جندقی،دکتر ایوبی ،دکتر باقری ،دکتر کبودوند

دکتر اخگری ،دکتر نیک پوریان ،دکتر فرهام ،دکتر یاوری ،دکتر حجتی ،دکتر آقاجانی

دکتر آلبویه

10/10/98

سه شنبه

دکتر نبوی ،دکتر راحت ،دکتر بزرگی ،دکتر دبستانی ،دکتر عبیری ،دکتر چشمی

دکتر کولوبندی ،دکتر محمد رضا صادقی،دکتر جانی زاده ،دکتر شعبانی ،دکتر حسن پور

دکتر ایزدی

11/10/98

چهارشنبه

دکتر حسنی ،دکتر باقری ،دکتر افتخاری ،دکتر حمیدی مهر ،دکتر قربانی

دکتر بزرگی ،دکتر یاوری ،دکتر وفایی ،دکتر حمید پور ،دکتر حیدری

دکتر زهرایی

12/10/98

پنج شنبه

دکتر اخگری ،دکتر قاسمی دکتر فاطمه صادقی،دکتر ایوبی

دکتر قدس ،دکتر حسن پور ،دکتر عبیری ،دکتر چشمی ،دکتر قاسمی

دکتر میر بهبهانی

13/10/98

جمعه

دکتر عبیری ،دکتر محمد رضا صادقی،دکتر نبوی ،دکتر بزرگی

دکتر حجتی ،دکتر حیدری ،دکتر قربانی ،دکتر آقاجانی

دکتر آلبویه

14/10/98

شنبه

دکتر فرهام ،دکتر قدس ،دکتر جانی زاده ،دکتر یاوری ،دکتر چشمی ،دکتر کیقبادی

دکتر بزرگی ،دکتر فاطمه صادقی،دکتر جندقی،دکتر راحت ،دکتر حسنی

دکتر زهرایی

15/10/98

یک شنبه

دکتر ایوبی ،دکتر وفایی ،دکتر حمیدی مهر ،دکتر باقری ،دکتر حمیدپور

دکتر نیک پوریان ،دکتر نبوی ،دکتر اخگری ،دکتر کولوبندی ،دکتر عبیری

دکتر ایزدی

16/10/98

دو شنبه

دکتر حجتی ،دکتر افتخاری ،دکتر یاوری ،دکتر بزرگی ،دکتر دبستانی

دکتر فرهام ،دکتر محمد رضا صادقی،دکتر جانی زاده ،دکتر شعبانی

دکتر میر بهبهانی

17/10/98

سه شنبه

دکتر قربانی ،دکتر عبیری ،دکتر حسن پور دکتر راحت دکتر باقری ،دکتر کیقبادی

دکتر فاطمه صادقی،دکتر جندقی،دکتر حسنی ،دکتر کبودوند ،دکتر آقاجانی

دکتر آلبویه

18/10/98

چهارشنبه

دکتر حجتی دکتر نبوی دکتر کولوبندی دکتر وفایی دکتر شعبانی

دکتر دبستانی ،دکتر فرهام ،دکتر حمیدی مهر ،دکتر ایوبی ،دکتر چشمی

دکتر زهرایی

19/10/98

پنج شنبه

دکتر راحت ،دکتر حسنی دکتر قربانی دکتر کیقبادی دکتر قاسمی

دکتر باقری ،دکتر کبودوند،دکتر قدس ،دکتر آقاجانی

دکتر میر بهبهانی

20/10/98

جمعه

دکتر کولوبندی دکتر جانی زاده دکتر محمد رضا صادقی دکتر فرهام

دکتر وفایی ،دکتر شعبانی ،دکتر عبیری ،دکتر حجتی ،دکتر چشمی

دکتر ایزدی

21/10/98

شنبه

دکتر قربانی دکتر کیقبادیدکتر قاسمی دکتر فاطمه صادقی دکتر جندقی

دکتر ایوبی ،دکتر حمیدپور ،دکتر راحت ،دکتر باقری ،دکتر حیدری

دکتر میر بهبهانی

22/10/98

یک شنبه

دکتر آقاجانی،دکتر حسن پور دکتر محمد رضا صادقی دکتر یاوری دکتر نیک پوریان

دکتر نبوی ،دکتر کولوبندی ،دکتر اقتخاری ،دکتر حمیدی مهر

دکتر زهرایی

23/10/98

دو شنبه

دکتر قاسمی دکتر جانی زاده دکتر عبیری دکتر حمیدپور دکتر قربانی

دکتر وفایی ،دکتر راحت ،دکتر حسنی ،دکتر کبودوند،دکتر حجتی

دکتر آلبویه

24/10/98

سه شنبه

دکتر کیقبادی دکتر چشمی دکتر حیدری دکتر فاطمه صادقی

دکتر شعبانی

دکتر اخگری ،دکتر نیک پوریان ،دکتر نبوی ،دکتر کولوبندی ،دکتر حسن پور

دکتر زهرایی

25/10/98

چهارشنبه

دکتر فرهام ،دکتر یاوری ،دکتر نیک پوریان دکتر دبستانی دکتر چشمی

دکتر افتخاری ،دکتر محمد رضا صادقی،دکتر جانی زاده ،دکتر کیقبادی

دکتر ایزدی

26/10/98

پنج شنبه

دکتر حمید پور ،دکتر حسنی دکتر کبودوند دکتر آقاجانی

دکتر جندقی،دکتر ایوبی ،دکتر حسن پور ،دکتر حیدری ،دکتر قاسمی

دکتر ایزدی

27/10/98

جمعه

دکتر نیک پوریان دکتر یاوری دکتر دبستانی  دکتر نبوی

دکتر کولوبندی ،دکتر جانی زاده ،دکتر راحت ،دکتر کیقبادی

دکتر میر بهبهانی

28/10/98

شنبه

دکتر قاسمی  دکتر چشمی  دکتر حجتی دکتر وفایی  دکتر کیقبادی

دکتر افتخاری ،دکتر فاطمه صادقی،دکتر شعبانی ،دکتر عبیری ،دکتر آقاجانی

دکتر آلبویه

29/10/98

یکشنبه

دکتر کولوبندی  دکتر محمد رضا صادقی دکتر جانی زاده دکتر حمیدی مهر  دکتر اخگری

دکتر دبستانی ،دکتر نیک پوریان ،دکتر فرهام ،دکتر یاوری ،دکتر قدس

دکتر ایزدی ، دکتر میر بهبهانی

30/10/98

دوشنبه

دکتر کبودوند دکتر حجتی دکتر شعبانی  دکتر جندقی دکتر حیدری

دکتر نبوی ،دکتر فاطمه صادقی،دکتر وفایی ،دکتر شعبانی ،دکتر قربانی

دکتر آلبویه، دکتر زهرایی

 دکتر فرهاد ملک

مدیر گروه داخلی