تقدیر و تشکر
 

بیمار داوود مرادی فر از دکتر برزگر جراح عمومی و کلیه پرسنل اورژانس بیمارستان کوثر سمنان به خاطر تلاش موثر در رسیدگی به وضعیت و درمان خود تقدیر و تشکر کرد.


تقدیر و تشکر خانواده بیمار امیرحسین عرب از پرسنل و پزشکان بخش جراحی مردان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


تقدیر و تشکر خانواده بیمار درویشی از پرستاران و بهکاران بخش سی سی یو مرکز آموزشی پژوهشي درمانی كوثر سمنان


بیمار حیدرقلی اویسی از پزشکان و پرسنل بخش داخلی مردان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر و تشکر کرد


رضا پیری بیمار بخش اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر از زحمات پزشكان و پرسنل بخش اورژانس تقدیر و تشکر نمود


بیمار شعبانیان طی نامه ای به رئیس بیمارستان از پزشکان و پرسنل بخش شیمی درمانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر و تشکر نمود


خانواده بیمار حسینعلی تاج الدین از پزشک و کارکنان مركز آموزشي پژوهشي درماني كوثر سمنان تشکر کردند


خانواده بیمار حامد حمامیان طی نامه ای به ریاست بیمارستان کوثر از زحمات دکتر ساکت و پرسنل بخش آی سی یو جراحی تقدیر نمودند


بیمار مهدیه تات از زحمات کادر پزشکی پرستاری و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر نمود


بیمار بستری در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر طی نامه ای به رییس بیمارستان از زحمات پرسنل بخش ای سی یو داخلی تقدیر و تشکر نمود


همسر ناصر معمار بیمار بخش ای سی یو جراحی بیمارستان کوثر سمنان از زحمات پزشکان و کلیه پرسنل بخش ICU جراحی تقدیر و تشکر نمود


بیمار ناصر سرچاهی طي نامه اي از زحمات و تلاش خالصانه پزشكان و كاركنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدير كردند


هدیه معنوی جوان 19 ساله عراقی زائر علی ابن موسی الرضا(ع) که بر اثر حادثه تصادف به مدت دوماه در مرکز کوثر سمنان بستری بود


بیمار میرکو طی نامه ای از پرسنل و پزشکان بخش داخلی زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر نمود


خانواده بیمار منصور معمار از دکتر فرهاد ملک و پرسنل بخش ICU بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


خانواده بیمار محسن ولی از تلاش خستگی ناپذیر پزشکان و پرسنل بخش دیالیز بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


بیمار معماری طی نامه ای از پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر كرد


خانواده بیمار مداح از پزشکان و پرسنل بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


بیمار کوهکن از پرسنل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد


خانواده بیمار محمد معتمد طی نامه ای به دکتر عبدالله پور رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر، از پزشکان و پرسنل این مرکز تقدیر و تشکر كردند


مادر این بیمار طی نامه ای از زحمات کلیه پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز مخصوصا شاغلین در بخش بستری جراحی تقدیر و تشکر نمود.


قدردانی بیماران و خانواده بیماران از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل بخش داخلی زنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


خانواده بیمار رحمت ا.. مومن از دکتر اعرابیان پزشک متخصص ارتوپدی و پرسنل اتاق عمل مرکز کوثر تقدیر و تشکر کردند


خانواده بیمار صفا از پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر و تشکر کردند


همراه بيمار محمد جواهری از تلاش پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش داخلی مردان بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد.


بیمار تیموری با ارسال نامه ای از کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد


بیمار شاهین رهبر از پرسنل بخش جراحی مردان تقدیر و تشکر نمود


خانواده بیمار عالیشاه از پزشکان و پرسنل بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


این بیمار در نامه ای از زحمات کلیه پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز مخصوصا شاغلین در اورژانس داخلی تقدیر و تشکر نمود.


تقدیر و تشکر خانواده بیمار مهدی پور از پرسنل و پزشکان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر


تقدیر بیمار دهرویه از دکتر فرهاد ملک و سایر پزشکان، پرستاران و پرسنل مرکز کوثر سمنان


بیمار حمزه علی تبار از پرسنل و پزشکان بخش CCU بیمارستان کوثر تقدیر و تشکر کرد


تقدیر از دکتر کامران قدس، دکتر فرشید فریور و پرستاران بخش ICU قلب


تقدیر و تشکر بخشدار شهمیرزاد از پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


خانواده این بیمار از زحمات پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان کوثر سمنان بخصوص شاغلین دربخش داخلی مردان تقدیر و تشکر نمودند


خانواده بیمار فامیلی و پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


تقدیر و تشکر خانواده بیمار عدل راد از اقدامات صحیح و سریع پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


تقدیر و تشکر خود و بیمار خود از پرسنل را که در انجام وظایف خود ایثار واقعی انجام می دهند ابراز میداریم.


خانواده مرحوم نصیری از خدمات انساندوستانه پزشکان پرستاران و پرسنل بخش CCU بیمارستان کوثر


قدردانی بیماران از پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش دیالیز صفاقی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


قدردانی بیماران و مراجعه کنندگان از پرسنل بخش شیمی درمانی بیمارستان کوثر


تقدیر بیماران از تلاش خالصانه پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش داخلی زنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر بیماران از زحمات پرستاران و بهکاران بخش ICU قلب مرکز کوثر


تقدیر از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل بخش Post CCU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر از پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش اورژانس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر از مدیران، سرپرستان واحدها، سوپروایزرها و مسئولین بخشهای بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


قدردانی بیماران و همراهان بیمار از پزشکان بیمارستان کوثر


تقدیر از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل بخش دیالیز مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر بیماران و مراجعه کنندگان به بخش ICU جراحی مرکز کوثر سمنان از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل این بخش


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش شیمی درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش اعصاب و روان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش داخلی مردان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران اتاق عمل جراحی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


رضایت و قدردانی از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش جراحی زنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش جراحی مردان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


قدردانی بیماران و مراجعین از پرسنل حفاظت فیزیکی، انتظامات و نگهبانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


قدردانی بیماران و مراجعه کنندگان به بخش CCU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل این بخش

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
854823 : کل بازدید 1271 : بازدید امروز 0.54 : زمان بارگزاری صفحه 4065 : بازدید این صفحه 4 : بازدیدکنندگان آنلاين