توسعه آموزش بالینی
 

شرح وظایف:

وظایف دفتر توسعه آموزش پزشكی

1-برنامه‌ريزی برای ارتقای كيفيت آموزش پزشكی بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشكی و بيمارستان.

راهکار:

الف: برگزاری کارگاه های آموزشی

ب: بررسی آئین نامه ها و فرم های مربوط به ارزشیابی

2-ارتقای توانمندیهای اعضای هيأت علمی بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزی آموزشی، ارزشيابی (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمی)، روش‌های تدريس و يادگيری، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني

راهکار:

الف: برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی اساتید با برنامه ریزی های آموزشی ، شیوه های نوین تدریس و...

ب: معرفی و تهیه کتاب و جزوه و پمفلت درمورد روش های نوین تدریس و ....

ج: انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حیطه های پژوهش در آموزش.

3- هدايت کميته‌های آموزشی، بخش‌ها و گروه‌های بيمارستانی در زمينه بازنگری برنامه‌های آموزشی، اصلاح روند ارزشيابی آموزشی، بكارگيری روش‌های جديد آموزشی و يادگيری و هدايت طرح‌های پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني

4-   پايش مستمرعوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط

5-  انجام طرح‌های پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌های آموزشی بيمارستان در حيطه آموزش بالينی

6-  هدايت و نظارت بر فعاليت‌های آموزشی اساتید، دانشجویان و گروه های آموزشی بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكی در خصوص اتخاذ راهكارهای مؤثر در افزایش كيفيت آموزش پزشكی

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
647428 : کل بازدید 562 : بازدید امروز 0.36 : زمان بارگزاری صفحه 1151 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين