کمیته بهبود کیفیت
 

کمیته بهبود کیفیت و نظارت و ارزشیابی درونی:

اعضاي کمیته:

- سرپرست مرکز

- معاون درمان

- معاون آموزشی

- مدیر اجرایی

- مدیر خدمات پرستاری

- رییس امور مالی

- مدیریت کلینیک

- مسئول بهبود کیفیت

- دبیر کمیته

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیتهاي بهبود کیفیت در کل بیمارستان·

- تدوین فهرست اولویتها و شاخصهاي بهبود کیفیت بیمارستان·

- بازنگري و تحلیل داده هاي حاصل از پایش نتایج اجراي فرآیندها و تدبیر اقدامات اصلاحی·

- پایش و ارزشیابی برنامه اعتباربخشی و بهبودکیفیت بیمارستان·

- نظارت مستمر بر تشکیل و اجراي مصوبات سایر کمیته هاي بیمارستانی·

- تدوین مراتب اجرا و پیاده سازي استانداردهاي اعتباربخشی در سطح بیمارستان·

- پیگیري موارد ارجاعی از واحد مدیریت بیمارستان·

- بررسی نتایج بازدیدهاي تیم مدیریتی و اعتباربخشی از بخشهاي بیمارستان·

توالی برگزاري جلسات کمیته :حداقل هر دو ماه یکبار

 

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

 


جلسه آبان 1394

جلسه آذر 1394

جلسه دی 1394

جلسه بهمن 1394

جلسه فروردین 1395

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
647521 : کل بازدید 655 : بازدید امروز 0.42 : زمان بارگزاری صفحه 1319 : بازدید این صفحه 7 : بازدیدکنندگان آنلاين