بيمارستان کوثر

بيمارستان کوثر

<font color="#ff0000"><b>مرکز آموزشي ،&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;درماني ،&nbsp;</b><font color="#ff0000"><b>پژوهشي کوثر</b></font>

ورودی بيمارستان

ورودی بيمارستان

ورودی بيمارستان

لابی بيمارستان

لابی بيمارستان

ورودی بيمارستان

ورودی بيمارستان

ورودی بيمارستان

محوطه

محوطه

ورودی بيمارستان

ورودی بيمارستان

بخش اسکوپی

لابی بخش اسکوپی

لابی بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

پذيرش  بخش اسکوپی

پذيرش بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

اتاق ERCP

اتاق ERCP

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

سالن بستری اسکوپی

سالن بستری اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش اسکوپی

بخش بستری

بخش بستری

بخش بستری

بخش بستری

بخش سی تی اسکن

سی تی اسکن

سی تی اسکن

بخش سی تی اسکن

بخش سی تی اسکن

بخش جراحی قلب

اتاق عمل

اتاق عمل

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

اتاق عمل 2

اتاق عمل 2

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

ICU

ICU

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

اتاق احیاء

اتاق احیاء

بخش جراحی قلب

بخش جراحی قلب

اورژانس

محوطه اورژانس

محوطه اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

ورودی اورژانس

ورودی اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس

اورژانس هوایی

اورژانس هوایی

<p dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">آمبولانس هوایی</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">به </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C" title="زبان انگلیسی"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">انگلیسی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: </span><span lang="EN" dir="LTR">Air ambulance</span><span dir="LTR">)</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">مدیکوپترنوعی وسیله نقلیه </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3" title="بخش اورژانس"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بخش اورژانس</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">است که برای کمک‌هایپزشکی فوری در شرایطی که </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">آمبولانس</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بعلت عدم سرعت کافی یا دور بودن مسافت نمی‌تواند به به کمک بیماربشتابد، از آن استفاده می‌شود. گروه کمکی آمبولانس هوایی، مجهز به وسایلی هستند کهمی‌توانند معالجه بیمار و فرد مجروح را تا رسیدن به </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="بیمارستان"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بیمارستان</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">به عهده بگیرند. اینوسایل شامل </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88" title="دارو"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">دارو</span></a><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">، دستگاه</span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%84%D8%A8" title="نوار قلب"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">نوار قلب</span></a><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">، </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C" title="دستگاه تنفس مصنوعی"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">دستگاه تنفس مصنوعی</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">و </span><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF" title="هواپیماهای بدون سرنشین"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">برانکارد</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">اغلب از آمبولانس هوایی جهت دسترسی به نقاط دور افتاده، سخت‌گذر یادارای اهمیت زمانی استفاده می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">هلیکوپترها هم اکنون در آوا سلامت نخستین ارائه کننده خدمات تخصصیاورژانس هوایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (HEMS ) </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">در ایران در حالامدادرسانی هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><sup><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[<i><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9" title="ویکی‌پدیا:نیازمند منبع"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span title="این ادعا نیازمند ارجاعات به منابع معتبر است.">نیازمندمنبع</span></span></a></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span></sup><span dir="LTR">. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بالگردهایهلال احمر بیشتر خدمات امداد و نجات و جستجو در مناطق سخت گذر را انجام داده وبالگردهای اورژانس آواسلامت با همکاری نیروی تخصصی فوریت‌های پزشکی سازمان اورژانسکشور و تجهیزات پزشکی لازم، خدمات پیش بیمارستانی به بیماران و مصدومین را ارائهمی‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><div><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></b><b><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اورژانس هوایی بیمارستان کوثر &nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></div>

اورژانس

اورژانس

بخش دیالیز

بخش دیالیز

بخش دیالیز

اتاق ایزوله

اتاق ایزوله

بخش دیالیز

بخش دیالیز

بخش دیالیز

دیالیز

دیالیز

بخش دیالیز

بخش دیالیز

بخش دیالیز

دیالیز

دیالیز

بخش دیالیز

بخش دیالیز

کت لب

لابی کت لب

لابی کت لب

کت لب

کت لب

کت لب

کت لب

کت لب

کت لب

کت لب

کت لب

کت لب