معرفی بخش آندوسکوپی

-         نام بخش: آندوسکوپی

-         تخصص بخش: گوارش

-         تعداد تخت: دو عدد ریکاوری

-         سایر اتاق ها و فضاهای جنبی مهم:

سالن آندوسکوپی- سالن کولونوسکوپی – اتاق پزشک–رختکن بیماران-  اتاق ورودی بخش ومحل استقرار منشی

 

-         مسئول فنی بخش: دکتر حسین نوبخت (فوق تخصص گوارش)

-         سرپرستار بخش: معصومه نظری (کارشناس پرستاری)

-         نام و تخصص پزشکان بخش: دکتر حسین نوبخت (فوق تخصص گوارش)- دکتر رضا دبیری (فوق تخصص گوارش) - دکتر علیرضا پیمانفر ( فوق تخصص گوارش ) - دکتر شاهرخ موسوی (متخصص داخلی)

-         تعداد کل آندوسکوپی انجام شده در سال قبل: 2500نفر

-         محل قرارگیری بخش در بیمارستان: طبقه منهای یک (زیر زمین)

-         امکانات و تجهیزات مهم بخش:

اکسیژن و ساکشن مرکزی- پالس اکسی متر- آندوسکوپ – کولونوسکوپ-ERCP - برونکوسکوپ- آندوسکوپ شور- فورسپس شور- دستگاه C-arm- دستگاه بوژی- فلورسکوپ- مانیتور و دستگاه کامپیوتر

-  روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش:

مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش بخش جهت نوبت گرفتن با در دست داشتن درخواست از طرف پزشک معالج- وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش–انجام خدمت مورد نظر در اطاق آندوسکوپی–وارد کردن خدمات انجام شده باضافه واردکردن وسایل استفاده شده برای بیماردرHIS- مراجعه به واحد صندوق جهت واریز مبلغ مو رد نظر- تحویل  پرینت گزارش به بیمار-در صورت داشتن نمونه پاتولوژی راهنمایی بیمار جهت تحویل نمونه به مرکز پاتولوژی

 

فعالیتهای درمانی و تشخیصی مهم بخش:

گاستروسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی، ERCP، (پگ گذاری، اسکلروتراپی، پولیپکتومی، استنت گذاری، دیلاتاسیون مری با بالن آشالازی وبوژی و ...

 

موارد عمده نیاز به انجام آندوسکوپی:

سوء هاضمه کارکردی- فتق هیاتال- ازوفاژیت اروزیو- زخم پپتیک (زخم اثنی عشر- زخم معده)- بدخیمی های مری و معده- اختلالات حرکتی مری (نظیر آشالازی)- خونریزی واریسی (واریس مری و واریس معده)

 

موارد عمده نیاز به انجام کلونوسکوپی:

ضایعه پری آنال (نظیر هموروئید- فیشر- فیستول)- پولیپ ها- بیماری های التهابی روده (کولیت اولسروز- کرون)- بدخیمی ها

 

موارد عمده نیاز به انجام ERCP:

- CBD Stone

- بدخیمی ها (کلانژیوکارسینوما- کانسر سر پانکراس- کانسر آمپول واتر)

 

 

واحد آندوسکوپی این مرکز در شیفت صبح برای کلیه بیماران بستری و سرپائی و در شیفت عصر و شب و روزهای تعطیل فقط برای بیماران بستری و اورژانس فعال می باشد. جهت اخذ نوبت بعد از تماس با تلفن گویای بیمارستان، شماره داخلی 2203 را بگیرید.