برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی در بیمارستان کوثر

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی بیمارستان کوثر با حضور دکتر محمد معماریان مدیرعامل بیمارستان و تمام اعضای کمیته برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، جلسه کمیته برنامه ریزی آموزشی بیمارستان کوثر با حضور دکتر محمد معماریان مدیرعامل بیمارستان و تمام اعضای کمیته برگزار گردید.

در این جسه در ابتدا دبیر کمیته به شرح چگونگی تشکیل کمیته بیمارستان، شرح وظایف آن، دستور کار کمیته و نکات مورد پیگیری در این کمیته پرداخت.

در ادامه دکتر سرابی روند کار مورد انتظار در کمیته را شرح داد و اعضاء کمیته نظرات و موارد مورد پیگیری خود را بیان کردند.

 

کلمات کلیدی
آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر