برگزاری جلسه کمیته سپاس در بیمارستان کوثر

برگزاری جلسه کمیته سپاس در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، ششمین جلسه کمیته سپاس با حضور مهندس نصیری مسئول فناوری اطلاعات و تمامی اعضاء تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، ششمین جلسه کمیته سپاس با حضور مهندس نصیری مسئول فناوری اطلاعات و تمامی اعضاء تشکیل گردید.

در این جلسه مشکلاتی که باعث عدم ارسال پرونده ها به سامانه الکترونیک سلامت شده است مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است نتیجه این جلسات در ارتقاء سطح مقدار ارسال پرونده ها به سامانه بسیار مفید و موثر بوده است.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر