خدمات تصویربرداری از حنجره (استروبوسکوپی) با استفاده از جدید ترین تجهیزات تخصصی در روزهای چهارشنبه هر هفته با تعیین وقت قبلی توسط خانم طیبه شکریان در کلینیک بیمارستان کوثر سمنان ارائه می گردد.