نوارمغز(EEG) در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر برای بیماران بستری و بیماران سرپائی در نوبت صبح انجام می شود نوار مغز برای بیمارانی که سابقه تشنج و سکته مغزی دارند انجام می گیرد.

تست اسپیرومتری برای بیماران با مشکل ریوی بستری در این مرکز انجام می گردد. 

نوار مغز(EEG) و اسپیرومتری در بخش داخلی قلب واقع در طبقه دوم این بیمارستان انجام می شود.