این بخش شامل بیماران بستری قلب و بیماران بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بوده و مدیریت آن بر اساس مجوز دانشگاه در اختیار بخش خصوصی می باشد.

بیماران این بخش در اطاقهای 1، 2 و 4 تخته (16 تخت جهت بستری بیماران آنژیوگرافی  و آنژیو پلاستی و 12 تخت جهت بیماران قلبی)  بستری می گردند.

24 تخت از مجموع 28 تخت این بخش به مانیتورینگ قلبی مجهز بوده و تعداد 10 مانیتورینگ آن به 2 مانیتور مرکزی متصل می باشند.

تامین نیروی انسانی این بخش (پرستار، منشی، خدمات و......) بر عهده بخش خصوصی می باشد.

سرپرستار بخش :سمانه فیروزی (کارشناس پرستاری)