ساعت کاری کتابخانه به تفکیک بخش

                                                                                                       

 

  • میز امانت ،بخش مرجع ، مخزن و سایت کامپیوتر                               

شنبه الی چهارشنبه  7:30  الی 13  و 14 الی 20 

پنج شنبه  7:30  الی12

 

  • سالن مطالعه

شنبه الی جمعه  7:30 الی  23