شماره شابکا کتابخانه (شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه ) ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی 201720007- IR می باشد.با کلیک بر روی شکل زیر صفحه شابکا کتابخانه مرکز کوثر در کتابخانه ملی ایران را مشاهده می نمایید.