واحد فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی):

 

مسئول واحد:

خانم فریبا سحرخیز

 

معرفی واحد:

واحد فناوری اطلاعات سلامت که پیش از این بنام واحد مدارک پزشکی فعالیت داشت، شامل چهار زیر مجموعه می باشد:

1-      پذیرش مدارک پزشکی

2-      بایگانی مدارک پزشکی

3-      آمار مدارک پزشکی

4-      کد گذاری مدارک پزشکی

معرفی مدارك پزشكی:

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتی از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت كادر بيمارستاني، والاترين و با ارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيريهاي مديريتي در رده هاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اين رو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و بينش اطلاعاتي است. مدارک پزشکي مهمترين ابزار ذخيره و بازيابي اطلاعات و آناليز مراقبتهاي بهداشتي و درماني است و بيانگر کليه اطلاعات مربوط به تاريخچه بهداشتي بيمار، بيماريها، مخاطرات بهداشتي، تشخيصها، آزمايشات، معاينات، روشهاي درماني، پيگيري و امثالهم مي باشد و در عصر فناوري اطلاعات و اطلاع رساني به عنوان

مهمترين و واقعي ترين منبع اطلاع رساني پزشکي و بهداشتي است زيرا مبتني بر واقعيات پزشکي است و به عنوان ابزار ارزيابي اقدامات درماني، كنترل فعاليت پزشكان و پيراپزشكان، كمك به عوامل فرآيند درمان جهت افزايش كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها و براي احقاق حقوق بيمار، پزشك، پيراپزشك و بيمارستان در محافل قضايي و حقوقي از آن به عنوان سند رسمي استفاده مي گرد.