• توجه! لطفاً قبل از استفاده از پایگاههای اطلاعاتی به موارد زیر توجه داشته باشید:
 • برای دسترسی به پایگاه ها خارج از دانشگاه حتماً باید از" وی پی ان" دانشگاه استفاده نمایید
 • قبل از تلاش برای دسترسی به اطلاعات پایگاه به وضعیت آن توجه فرمایید
 • علامت دسترسی به پایگاه فعال نمی باشددر وضعیت پایگاه به منزله عدم دسترسی به آن پایگاه می باشد
 • علامت دسترسی به پایگاه فعال می باشددر وضعیت پایگاه به منزله دسترسی به آن پایگاه می باشد
 •  

                                                        DATABASES

دسترسی به برخی منابع  

دسترسی به برخی منابع  

دسترسی به برخی منابع  

                                                  

دسترسی به برخی منابع  

دسترسی به برخی منابع  

دسترسی به برخی منابع  


دسترسی به برخی منابع  


 EBOOKS

                   Drug Resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBM Evidence Based Medicine

 

دسترسی به برخی منابع  

دسترسی به برخی منابع  

 

       Medical Images

 Journal Finder   

 

 

 

 

 

  

 

Patient Education Resources

 

 

 

 

Local Resources

 

 

 
                         Scientific & Research profile