• توجه! لطفاً قبل از استفاده از پایگاههای اطلاعاتی به موارد زیر توجه داشته باشید:
  • برای دسترسی به پایگاه ها خارج از دانشگاه حتماً باید از" وی پی ان" دانشگاه استفاده نمایید
  • قبل از تلاش برای دسترسی به اطلاعات پایگاه به وضعیت آن توجه فرمایید
  • علامت دسترسی به پایگاه فعال نمی باشددر وضعیت پایگاه به منزله عدم دسترسی به آن پایگاه می باشد
  • علامت دسترسی به پایگاه فعال می باشددر وضعیت پایگاه به منزله دسترسی به آن پایگاه می باشد
  •  

                                                        DATABASES

  

                                                  


 EBOOKS

      EBM Evidence Based Medicine

 

 

 

       Medical Images

 

 

Local Resources

 

 

 
 
 
 
 Scientific & Research profile