دکتر محسن دارابیان

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن

مدیر گروه قلب

دانشیار

 

 

 

دکتر رحیمه اسکندریان 

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن

دانشیار

 

دکتر سمیرا محرابی پری

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

استادیار

 

دکتر محمد صادق وشوشادی

متخصص قلب و عروق 

استادیار

 

دکتر نازنین عباسی نژاد

متخصص قلب و عروق 

 

 

دکتر مهشید مخیری 

متخصص قلب و عروق

 

دکتر الهه مصیب خوزانی

متخصص قلب  وعروق

 

دکتر سمانه کربلایی

متخصص قلب و عروق