کارکنان

 

مسئول و کارشناس کتابخانه خانم کاشیان (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) در ساعت اداری صبح 

پرسنل بعدازظهر آقای تشرعی و آقای عرب عامری با تحصیلات غیرکتابداری (قوق دیپلم فنی و کارشناس کامپیوتر  )

در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری covid19 پرسنل بعدازظهر در کتابخانه حضور ندارند

 

شماره تماس مستقیم کتابخانه :  023  31422390

kosarhosp.library@semums.ac.ir آدرس ایمیل کتابخانه