کارکنان

 

مسئول و کارشناس کتابخانه خانم کاشیان (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) در ساعت اداری صبح 


 

شماره تماس مستقیم کتابخانه :  023  31422390

kosarhosp.library@semums.ac.ir آدرس ایمیل کتابخانه  , 

kosarhosp.library@gmail.com