برنامه ی کارگاه های آموزش پایگاه و منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکز کوثر

                                                          سال 1397

 

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ و ساعت برگزاری

سخنران

مکان

وضعیت

توضیحات

1

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

uptodate

اساتید و

اعضای هیات علمی

97/6/4

11 الی 13

خانم کاشیان

سایت کامپیوتر کتابخانه کوثر

برگزار شد

مستندات

2

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

uptodate

دستیاران

97/6/11

11 الی 13

"

 

 

"

برگزار نشد

 

 

3

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

اساتید و

 اعضای هیات علمی

97/6/18

11 الی 13

"

 

 

"

برگزار شد

مستندات

4

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

دستیاران

97/6/25

11 الی 13

"

 

 

"

برگزار نشد

 

5

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

همکاران درمانی

97/7/22

11 الی 13

"

"

برگزار شد

مستندات

6

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

دستیاران و داننشجویان

97/8/7

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

7

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی pubmed

دستیاران و داننشجویان

97/8/28

11 الی 13

"

"

برگزار شد

مستندات

8

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

اساتید و

 اعضای هیات علمی

97/9/12

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

9

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

همکاران درمانی

97/9/26

11 الی 13

"

"

برگزار شد

مستندات

10

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

uptodate

اساتید و

 اعضای هیات علمی

97/10/10

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

11

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

دستیاران و داننشجویان

97/10/24

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

12

کارگاه کتابدار بالینی

معرفی گایدلاین و uptodate

کتابداران دانشگاه

97/11/8

12 الی 14

خانم کاشیان

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

برگزار شد

مستندات

13

کارگاه کتابدار پژوهشی

معرفی pubmed

کتابداران دانشگاه

97/11/29

11 الی 14

خانم کاشیان

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

برگزار شد

مستندات

14

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

pubmed

دستیاران و داننشجویان

97/12/6

11 الی 13

"

سایت کامپیوتر کتابخانه کوثر

برگزار نشد