برنامه کارگاه های آموزش پایگاه و منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکز کوثر

                                                                    نیمه ی دوم سال 1398

 

توضیحات

وضعیت برگزاری

سخنران

مکان

زمان

گروه هدف

عنوان پایگاه

ردیف

مستندات

برگزار شد

خانم کاشیان

سایت کامپیوتر

و اطلاع رسانی

کتابخانه

 

98/8/21

12:30- 10

 

دستیاران و دانشجویان

pubmed

1

مستندات

برگزار شد

"

"    "

 

98/9/9

12:30- 10

 

 

اعضای هیات علمی

سامانه منبع یاب

rsf.research

ac.ir

2

 

 

برگزار نشد

"

"    "

 

98/10/16

12:30- 11

 

دستیاران

uptodate

3

 

 

 برگزار نشد

"

"    "

 

98/11/14

12:30- 11

 

دستیاران

clinicalkey

4

 

  

برگزار نشد

"

"    "

 

98/12/1

12:30- 11

 

دستیاران

سامانه منبع یاب

rsf.research.ac.ir

5

مستندات

 برگزار شد

 

سایت کامپیوتر

و اطلاع رسانی

کتابخانه مرکزی

 

98/12/04

8-10

کتابداران و اعضای هیات علمی

uptodate

6

 

 

                    برنامه کارگاه های آموزش پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکز کوثر

                                                                نیمه ی اول سال 1398

توضیحات

وضعیت

سخنران

مکان

زمان

گروه هدف

عنوان پایگاه

ردیف

 

برگزار نشد

خانم کاشیان

سایت کامپیوتر

و اطلاع رسانی

کتابخانه

98/2/22

12:30- 11

 

دستیاران

uptodate

1

 

برگزار نشد

"

"    "

98/3/26

12:30- 11

 

دستیاران

 

clinicalkey

2

مستندات

برگزار شد

"

"    "

98/4/16

12:30- 11

 

دانشجویان و کارکنان

pubmed

3

 

برگزار نشد

"

"    "

98/5/15

12:30- 11

 

اعضای هیات علمی

pubmed

4

 

برگزار نشد

"

"    "

98/6/31

12:30- 11

 

دانشجویان

uptodate

5