برنامه کارگاه های آموزش پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکز کوثر

                                                                                                  سال 1400

ردیف

عنوان پایگاه 

گروه هدف 

زمان

سخنران

وضعیت

توضیحات

1

آشنایی با شبکه های اجتماعی و پروفایل های علمی

کتابداران دانشگاه 

سه شنبه

1400/11/5

ساعت 12- 10

 خانم کاشیان

برگزار شد

مستندات