برنامه کارگاه های آموزشی مشترک

                                                                   کتابخانه و واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز کوثر

                                                                                                         نیمه ی دوم سال 1401

                                                     گواهی کارگاه از قسمت مستندات قابل دریافت می باشد                                     

مستندات

توضیحات

وضعیت /مکان

زمان

گروه هدف

سخنران

عنوان

ردیف

  مستندات

برگزار شد

حضوری و مجازی/

 سالن دانش بیمارستان کوثر 

1401/6/29

13- 11

اعضای هیات علمی / دانشجویان و دستیاران

دکتر باقری

مقاله نویسی

1

 

به علت مشکلات شبکه اینترنت برگزار نمی شود 

مجازی

1401/7/20

18- 16

 

اعضای هیات علمی / دستیاران و دانشجویان

دکتر میرمحمدخانی

پروپوزال نویسی

2

مستندات

برگزار شد 

حضوری/

سایت کامپیوتر

کتابخانه بیمارستان کوثر

1401/8/4

13- 11

 

دستیاران و دانشجویان

خانم کاشیان

uptodate

3

مستندات 

 برگزار شد 

 مجازی  

 

1401/9/30

12- 10

 

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

دکتر ولیزاده

Endnote

4

مستندات

برگزار شد 

 مجازی

1401/10/19

13- 11

 

اعضای هیات علمی

دکتر باقری

سرقت ادبی

5

 

به علم به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان برگزار نشد 

مجازی

1401/11/24

12- 10

 

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

دکتر مومنی

جستجوی شواهد بالینی در PubMed

6

مستندات 

برگزار شد 

مجازی 

1401/12/15

10-12

 

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم کاشیان

منبع یاب

7