برنامه کارگاه های آموزشی و پژوهشی

         کتابخانه بیمارستان کوثر

 

   نیمه ی دوم سال 1402

 

گواهی

مستندات

توضیحات

وضعیت /مکان

زمان

گروه هدف

سخنران

عنوان

ردیف

گواهی شرکت در کارگاه

مستندات

برگزار شد

مجازی

دوشنبه 

8/ 1402/8

12-14

 

اعضای هیات علمی/ دانشجویان

خانم کاشیان

 

جستجو در PubMed

 

1

گواهی شرکت در کارگاه

 مستندات

برگزار شد

مجازی 

سه شنبه

30/ 1402/8

14- 12

 

اعضای هیات علمی/ دانشجویان

خانم دکتر پهلوانی نژاد

آشنایی با اصول مقاله نویسی

2

گواهی شرکت در کارگاه 

 مستندات

برگزار شد

مجازی 

دوشنبه 

6/ 1402/9

12-14

 

اعضای هیات علمی/ دانشجویان

خانم کاشیان

آشنایی با پایگاه UpToDate

3

گواهی شرکت در کارگاه  

 مستندات

برگزار شد

مجازی 

دوشنبه 

1402/9/13

13- 11

 

اعضای هیات علمی/ دانشجویان

خانم دکتر خراسانی

طراحی پرسشنامه‌های الکترونیکی

4

گواهی شرکت در کارگاه   

مستندات

برگزار شد

مجازی 

دوشنبه 

1402/10/11

14- 12

 

اعضای هیات علمی

خانم کاشیان

آشنایی با سامانه منبع یاب

5

 

 

تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می شود

 

مجازی 

 

اعضای هیات علمی

/ دانشجویان

خانم دکتر پهلوانی نژاد

آشنایی با راهکارهای انتخاب موضوع و Hot Topics

6

 

 

 کارگاه های نیمه ی اول سال 1402

مستندات

توضیحات

وضعیت

زمان

گروه هدف

سخنران

عنوان

ردیف

 مستندات

 برگزار شد

مجازی

25/ 1402/2

13- 11

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم دکتر خراسانی

ویژگی ها و امکانات

Google Scholar

1

مستندات 

 برگزار شد 

مجازی

3/3 /1402

13- 11

دستیاران و دانشجویان

خانم کاشیان

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

UpToDate

2

مستندات

 برگزار شد  

مجازی

29/ 1402/3

13- 11

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم کاشیان

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Pubmed

3

مستندات

برگزار شد 

حضوری

13/ 1402/6

11- 9 

کارشناسان پژوهشی

خانم کاشیان

آشنایی با

سامانه علم سنجیISID

4

مستندات

 برگزار شد   

مجازی

28/ 1402/6

12- 10

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم دکتر مومنی

آشنایی با  JCR

5