برنامه کارگاه های آموزشی و پژوهشی

         کتابخانه  مرکز کوثر

         نیمه ی اول سال 1402

مستندات

توضیحات

وضعیت

زمان

گروه هدف

سخنران

عنوان

ردیف

 

 برگزار شد

مجازی

25/ 1402/2

13- 11

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم دکتر خراسانی

ویژگی ها و امکانات

Google Scholar

1

 

 برگزار شد 

مجازی

3/3 /1402

13- 11

دستیاران و دانشجویان

خانم کاشیان

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

UpToDate

2

 

 

مجازی

29/ 1402/3

13- 11

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم کاشیان

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Pubmed

3

 

 

مجازی

1402/4/12

13- 11

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم دکتر خراسانی

طراحی پرسشنامه‌های الکترونیکی

4

 

 

مجازی

26/ 1402/4

13- 11 

اعضای هیات علمی

خانم کاشیان

آشنایی با

سامانه علم سنجیISID

5

 

 

مجازی

20/ 1402/6

12- 10

اعضای هیات علمی/ دستیاران و دانشجویان

خانم دکتر مومنی

آشنایی با پایگاه استنادی  WOS و JCR

6