کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

 

مروری بر آخرین اخبار و جلسات کمیته:

 

بررسی شیوه های صرفه جوئی در هزینه های بیمارستانی در کمیته اقتصاد درمان مرکز کوثر