کمیته اخلاق پزشکی و مراعات موازین شرعی:

اعضاي کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان کوثر سمنان:

- رئیس بیمارستان

- مشاور درمان

- معاون آموزشی و پژوهشی

- مدیر بیمارستان

- مدیر خدمات پرستاری

- مسئول واحد بهبود کیفیت

- رییس امور مالی

- مسئول کمیته اخلاق پزشکی در دانشگاه

- کارشناس حراست

- مددکار اجتماعی

- کارشناس روابط عمومی

- کارشناس آموزشی و دانشجوئی

- سوپروایزر آموزشی

- مدیر گروه یا دستیار ارشد پزشکی

- دبیر کمیته (آقای دکتر علی اکبر همتی)

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- اجراي استانداردهاي حقوق گیرندگان خدمت

- اجراي آیین نامه انطباق

- فراهم نمودن تسهیلات اجرای احکام شرعی در بیمارستان

- اعتلاي سطح اخلاق اسلامی و انسانی در سطح کارکنان

- هماهنگی فعالیت کانون های مذهبی بیمارستان دربرگزاری مناسبتهای اسلامی و ترویج شعائر اسلامی درمحیط بیمارستان

- پیاده سازي نظام کارآمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمت

توالی برگزاری جلسات کمیته :هرماه یکبار

 

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

جلسه 5 دی ماه 1398