اهداف وشرح وظایف کمیته:

 • اجراي استانداردهای ايمنی بيماران و كاركنان
 • اجرا و نظارت بر بیست استاندارد ایمنی
 • اجراي دستورالعمل های مرتبط با ایمنی
 • فراهم نمودن محیط ایمن برای بیماران و کارکنان
 • اعتلای فرهنگ بیمارستان دوستدار ایمنی در سطح کارکنان   بیمارستان
 • هماهنگی فعالیت های مرتبط با ایمنی در بیمارستان

شرح وظايف و ماموريت هاي کارشناس مسئول ایمنی بیمار

 1. مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان
 2. .هماهنگي برنامه ايمني بيمار با مديريت ارشد بيمارستان
 3. تدوين  اجرا و بازنگري برنامه ساليانه ايمني بيمار در بيمارستان به منظور دستيابي به سطح يك استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيماربا همكاري ذينفعان
 4. شركت و همكاري فعالانه درتدوين خط مشي ها و روش هاي اجرايي در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهينه
 5. خودارزيابي استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در بيمارستان
 6. طراحي و برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور ارتقاء درك و بصيرت كاركنان از استانداردهاي الزامي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار
 7. بررسي فرهنگ ايمني بيمار بر مبناي ساليانه و اقدام اصلاحي به منظور ارتقاء آن
 8. شركت در بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار و پي گيري انجام اقدامات اصلاحي و بازخورد به كاركنان
 9. همكاري در انجام مميزي هاي باليني و پيشنهاد موضوعات مميزي باليني بر اساس نتايج بازديد هاي مديريتي و تحليل ريشه اي وقايع
 10. نظارت بر ايجاد و چگونگي استفاده از سيستم  يادگيري و گزارش دهي اتفاقات ناخواسته در بيمارستان
 11. شركت و همكاري فعالانه با كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار و مديريت خطر در چگونكي راهبري موضوعات تهديد كننده ايمني بيمار
 12. شركت و همكاري فعالانه در تحليل ريشه اي وقايع تهديدكننده ايمني بيمار
 13. اقدام اصلاحي براساس نتايج تحليل ريشه اي وقايع به منظور كاهش خطرات در سازمان
 14. بستر سازي و ايجاد شيوه مناسب برقراري ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ايمني بيماردر داخل بيمارستان
 15. نظارت بر انجام وظيفه ساير اعضاي تيم ايمني بيمار به منظور حسن اجراي وظايف

در حال حاضردکتر محمد معماریان مدیرعامل مرکز، کارشناس مسئول ایمنی بیمارستان  می باشند.

 

 

شرح وظایف و توانمندیهای کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار:

1.     همکاری در تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیماردر بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای دوستدار ایمنی بیمار

2.     همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

3.     همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن.

4.     شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.

5.     همکاری در انجام ممیزی بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

6.     ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

7.     راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار.

8.     شرکت فعالانه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع.

9.     اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

10.شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه خدمات بهینه.

11.بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

12.گزارش به کارشناس مسوول ایمنی بیمار

در حال حاضر خانم مریم یوسفی کارشناس هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار می باشند.