مسئول کتابخانه: خانم سمیه کاشیان    

شماره تماس: 31422390-023

آدرس پستی: سمنان، شهرک گلستان ،بلوار امین، فرعی 6، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر، صندوق پستی 99951-35198  

آدرس پست الکترونیک :  kosarhosp.library@semums.ac.ir  و  s.kashian@semums.ac.ir

 

google map

 

 ساعت کاری:

  • میز امانت ،بخش مرجع ، مخزن و سایت کامپیوتر                              

شنبه الی چهارشنبه  7:30  الی 14  

پنج شنبه  7:30  الی 13

  • سالن مطالعه

شنبه الی جمعه  7:30 الی  23