مسئول کتابخانه: خانم سمیه کاشیان    

شماره تماس: 31422390-023

آدرس پستی: سمنان، شهرک گلستان ،بلوار امین، فرعی 6، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر صندوق پستی 99951-35198  

آدرس ایمیل :  kosarhosp.library@semums.ac.ir

google map

 

 ساعت کاری:

  • میز امانت ،بخش مرجع ، مخزن و سایت کامپیوتر                              

شنبه الی چهارشنبه  7:30  الی 13  

پنج شنبه  7:30  الی 12

  • سالن مطالعه

شنبه الی جمعه  7:30 الی  23