مسئول کتابخانه: خانم سمیه کاشیان    

شماره تماس: 31422390-023

آدرس پستی: سمنان، شهرک گلستان ،بلوار امین، فرعی 6، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر صندوق پستی 99951-35198  

آدرس ایمیل :  kosarhosp.library@semums.ac.ir

google map