بخش جراحی 1 (عمومی)

 

رئیس بخش : دکتر آرش اردستانی زاده متخصص ارولوژی فلوشیپ اندویورولوژی

سرپرستار بخش : فرشته اردشیری 

تلفن مستقیم :31422161 _ 31422162

موقعیت : طبقه اول

 

تخصص بخش : جراحی های عمومی

بیماریهای شایع در این بخش : 

سنگ کیسه صفرا _ آپاندکتومی _ هرنی _ کوله سیستکتومی _ لاپاراتومی _ توراکوتومی _ آبسه پری آنال _ هموروئید و....

تجهیزات مهم بخش :

اکسیژن و ساکشن مرکزی ، الکتروشوک ، دستگاه نوارقلب ، دستگاه نبولایزر ، مانیتورینگ سیار و بد ساید ، افتالموسکوپ و ....