کمیته بهبود کیفیت
 

کمیته بهبود کیفیت و نظارت و ارزشیابی درونی:

اعضاي کمیته:

- سرپرست مرکز

- معاون درمان

- معاون آموزشی

- مدیر اجرایی

- مدیر خدمات پرستاری

- رییس امور مالی

- مدیریت کلینیک

- مسئول بهبود کیفیت

- دبیر کمیته

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- هماهنگی و یکپارچه سازي فعالیتهاي بهبود کیفیت در کل بیمارستان·

- تدوین فهرست اولویتها و شاخصهاي بهبود کیفیت بیمارستان·

- بازنگري و تحلیل داده هاي حاصل از پایش نتایج اجراي فرآیندها و تدبیر اقدامات اصلاحی·

- پایش و ارزشیابی برنامه اعتباربخشی و بهبودکیفیت بیمارستان·

- نظارت مستمر بر تشکیل و اجراي مصوبات سایر کمیته هاي بیمارستانی·

- تدوین مراتب اجرا و پیاده سازي استانداردهاي اعتباربخشی در سطح بیمارستان·

- پیگیري موارد ارجاعی از واحد مدیریت بیمارستان·

- بررسی نتایج بازدیدهاي تیم مدیریتی و اعتباربخشی از بخشهاي بیمارستان·

توالی برگزاري جلسات کمیته :حداقل هر دو ماه یکبار

 

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

 


جلسه آبان 1394

جلسه آذر 1394

جلسه دی 1394

جلسه بهمن 1394

جلسه فروردین 1395

 

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1178416 : کل بازدید 262 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 1857 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين