توسعه آموزش بالینی
 

شرح وظایف:

وظایف دفتر توسعه آموزش پزشكی

1-برنامه‌ريزی برای ارتقای كيفيت آموزش پزشكی بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشكی و بيمارستان.

راهکار:

الف: برگزاری کارگاه های آموزشی

ب: بررسی آئین نامه ها و فرم های مربوط به ارزشیابی

2-ارتقای توانمندیهای اعضای هيأت علمی بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزی آموزشی، ارزشيابی (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمی)، روش‌های تدريس و يادگيری، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني

راهکار:

الف: برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی اساتید با برنامه ریزی های آموزشی ، شیوه های نوین تدریس و...

ب: معرفی و تهیه کتاب و جزوه و پمفلت درمورد روش های نوین تدریس و ....

ج: انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حیطه های پژوهش در آموزش.

3- هدايت کميته‌های آموزشی، بخش‌ها و گروه‌های بيمارستانی در زمينه بازنگری برنامه‌های آموزشی، اصلاح روند ارزشيابی آموزشی، بكارگيری روش‌های جديد آموزشی و يادگيری و هدايت طرح‌های پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني

4-   پايش مستمرعوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط

5-  انجام طرح‌های پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌های آموزشی بيمارستان در حيطه آموزش بالينی

6-  هدايت و نظارت بر فعاليت‌های آموزشی اساتید، دانشجویان و گروه های آموزشی بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكی در خصوص اتخاذ راهكارهای مؤثر در افزایش كيفيت آموزش پزشكی

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1178448 : کل بازدید 294 : بازدید امروز 0.82 : زمان بارگزاری صفحه 1825 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين