کمیته طب و انتقال خون
 

کمیته طب و انتقال خون:

اعضاي کمیته طب و انتقال خون بیمارستان کوثر سمنان

 • رئیس مرکز
 • معاون درمان
 • معاون آموزشی و پژوهشی
 • مدیر مرکز
 • مدیر خدمات پرستاری
 • متخصص خون و انکولوژی
 • نماینده سازمان انتقال خون
 • دستیار داخلی ارشد
 • مسئول آزمایشگاه
 • مسئول اورژانس
 • مسئول فنی آزمایشگاه
 • مسئول شیمی درمانی
 • مسئول کنترل عفونت
 • سرپرستار اطاق عمل
 • سرپرستار ICU

 

اهداف و شرح وظایف کمیته:

 • اجراي دستورالعمل هاي طب انتقال خون در اعتباربخشی
 • اتخاذ رویکردهاي مناسب جهت نظارت بر روند تهیه و استفاده از خون و فرآورده هاي آن در بیمارستان
 • اتخاذ روشهاي استاندارد جهت استفاده بهینه و نگهداري از خون و فرآورده هاي آن
 • اتخاذ رویکرد مناسب جهت پیشگیري از عوارض قابل پیشگیری
 • نظارت و اجراي دقیق مقررات مربوط به نگهداري خون و فرآورده هاي خونی
 • ارزیابی و مرور پروتکلهاي جاري در جهت بهبود کمی و کیفی خون و فرآورده هاي خون
 • سنجش نیازهاي آتی در زمینه تجهیزات مورد مصرف در بخشهاي انعقادي و بانک خون
 • جلوگیري از اتلاف خون و فرآورده ها به دلیل درخواست مازاد بر مصرف بخشها
 • نظارت بر نحوه درخواست خون و فرآورده هاي خونی در بخشها و نحوه تحویل آن از بانک خون
 • ارائه پروتکلهاي لازم براي آموزش پرسنل و همکاران به جهت استفاده و نحوه درخواست

توالی برگزاری جلسات کمیته :هر دو ماه یکبار

 

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

 

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1178398 : کل بازدید 244 : بازدید امروز 0.91 : زمان بارگزاری صفحه 1521 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين