فهرست همایش ها
 

فهرست عناوین همایش هاي پزشکی به تفکیک ماه برگزاري

مرداد الی اسفند 1397

کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / مرداد 1397

ھمایش ھای مرداد ١٣٩٧

٢١ الی ٢٢ مرداد ١٣٩٧ - ھشتمین کنگره استانداردھای تجھیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت

٢٣ الی ٢٤ مرداد ١٣٩٧ - دومین ھمایش بین المللی بیمارستان ھوشمند

٢٤ الی ٢٥ مرداد ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی تازه ھای پیشگیری تشخیص و درمان سرطان ھای گوارش

٢٤ الی ٢٦ مرداد ١٣٩٧ - بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران

٢٤ الی ٢٦ مرداد ١٣٩٧ - پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران

٢٤ الی ٢٦ مرداد ١٣٩٧ - ھمایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو

٢٥ الی ٢٥ مرداد ١٣٩٧ - دومین سمپوزیوم ترمیم پوست، سلول ھای بنیادی و پزشکی بازساختی

ھمایش ھای شھریور ١٣٩٧

٣الی ٦ شھریور ١٣٩٧ - پانزدھمین کنگره سراسری بیوشیمی

٦الی ٩ شھریور ١٣٩٧ - نوزدھمین کنگره پژوھشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

٧الی ٩ شھریور ١٣٩٧ - نوزدھمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

١٣ الی ١٥ شھریور ١٣٩٧ - نوزدھمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

١٤ الی ١٥ شھریور ١٣٩٧ - اولین کنگره ملی بھداشت مواد غذایی

١٤ الی ١٦ شھریور ١٣٩٧ - یازدھمین ھمایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران

١٤ الی ١٦ شھریور ١٣٩٧ - سومین کنگره دوسالانه بین المللی انکولوژی کودکان

١٤ الی ١٦ شھریور ١٣٩٧ - نھمین کنگره ملی آموزش بھداشت و ارتقای سلامت

١٤ الی ١٦ شھریور ١٣٩٧ - دوازدھمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

١٤ الی ١٦ شھریور ١٣٩٧ - دومین ھمایش ملی سواد سلامت

٢٠ الی ٢٣ شھریور ١٣٩٧ - بیستمین کنگره بین المللی تازه ھای قلب و عروق

٢١ الی ٢٣ شھریور ١٣٩٧ - اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان

ھمایش ھای مھر ١٣٩٧

٤الی ٦ مھر ١٣٩٧ - سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

٤الی ٦ مھر ١٣٩٧ - چھارمین کنگره سراسری نوروماسکولار ایران

٧الی ٩ مھر ١٣٩٧ - پنجمین ھمایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

١٠ الی ١٢ مھر ١٣٩٧ - ھمایش اورژانس ھای جراحی و زخم

١١ الی ١٣ مھر ١٣٩٧ - کنگره نوزادان ایران

١١ الی ١٣ مھر ١٣٩٧ - کنگره سالیانه طب سالمندی

١١ الی ١٣ مھر ١٣٩٧ - چھارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

١١ الی ١٣ مھر ١٣٩٧ - کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات

١٢ الی ١٣ مھر ١٣٩٧ - کنگره آزمایشگاه پزشکی ھیرکانیا

١٢ الی ١٣ مھر ١٣٩٧ - سومین ھمایش توانبخشی عصبی ابن سینا

١٧ الی ١٩ مھر ١٣٩٧ - نخستین کنگره ملی گیاھان دارویی و راھکارھای طب ایرانی موثر بر دیابت

١٧ الی ٢٠ مھر ١٣٩٧ - شانزدھمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

١٨ الی ١٩ مھر ١٣٩٧ - دومین سمپوزیوم تازه ھای نقشه برداری مغز ایران

١٨ الی ١٩ مھر ١٣٩٧ - کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

١٨ الی ٢٠ مھر ١٣٩٧ - چھارمین کنگره بین المللی سرطان ھای دستگاه گوارش

١٨ الی ٢٠ مھر ١٣٩٧ - کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه مازندران

١٨ الی ٢٠ مھر ١٣٩٧ - پنجمین دوره بین المللی رینولوژی و جراحی پلاستیک صورت شیراز

٢٠ الی ٢٣ مھر ١٣٩٧ - پھارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

٢٤ الی ٢٦ مھر ١٣٩٧ - دوازدھمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران

٢٤ الی ٢٦ مھر ١٣٩٧ - ھمایش آموزش و اخلاق حرفه ای پرستاری در ایران و جھان در گذر زمان

٢٥ الی ٢٦ مھر ١٣٩٧ - اولین کنگره بین المللی طب مراقبت ھای ویژه: سیستم ھا، فناوری و مدیریت

٢٥ الی ٢٦ مھر ١٣٩٧ - سومین ھمایش دوسالانه ارگونومی ایران

٢٥ الی ٢٧ مھر ١٣٩٧ - اولین ھمایش ملی مدیریت و کنترل عفونت ھای منتقله از خون

٢٥ الی ٢٧ مھر ١٣٩٧ - ششمین کنگره بین المللی فناوری ھای نوین آزمایشگاھی

٢٥ الی ٢٧ مھر ١٣٩٧ - سیزدھمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

٢٦ الی ٢٩ مھر ١٣٩٧ - سی و پنجمین ھمایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

٣٠ مھر الی ٤ آبان ١٣٩٧ - بیست و ششمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

ھمایش ھای آبان ١٣٩٧

١الی ٢ آبان ١٣٩٧ - پانزدھمین ھمایش بیوشیمی فیزیک ایران

٢الی ٤ آبان ١٣٩٧ - اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب کاربردی

٣الی ٣ ابان ١٣٩٧ - دومین ھمایش ملی دستاوردھای علوم ورزشی و سلامت

٥الی ٧ آبان ١٣٩٧ - نخستین ھمایش منطقه ای طب بومی غرب کشور

٩الی ١١ آبان ١٣٩٧ - ھجدھمین ھمایش بیماری ھای گوارش و کبد ایران

فهرست عناوین همایش هاي پزشکی به تفکیک ماه برگزاري

مرداد الی اسفند 1397

کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / مرداد 1397

ھمایش ھای آبان ١٣٩٧ ادامه ....

١٠ الی ١٢ آبان ١٣٩٧ - کنگره بین المللی نورویورولوژی

١٩ الی ٢١ آبان ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور

٢٠ الی ٢١ آبان ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام

٢١ الی ٢٤ آبان ١٣٩٧ - بیست و ھشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

٢٣ الی ٢٤ آبان ١٣٩٧ - سومین ھمایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

٢٣ الی ٢٥ آبان ١٣٩٧ - پانزدھمین کنگره بین المللی ام اس

٢٣ الی ٢٥ آبان ١٣٩٧ - کنگره بین المللی بیماری ھای راه ھای ھوایی و بینابینی ریه

٢٣ الی ٢٥ آبان ١٣٩٧ - دوازدھمین کنگره بین المللی بیماری ھای غدد درون ریز و متابولیسم

٢٦ الی ٢٨ آبان ١٣٩٧ - سیزدھمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران

٢٦ الی ٢٩ مھر ١٣٩٧ - سی امین ھمایش بین المللی بیماری ھای کودکان

٢٦ الی ٢٩ مھر ١٣٩٧ - شانزدھمین ھمایش ملی پرستاری کودکان

٣٠ آبان الی ١ آذر ١٣٩٧ - ھفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان

٣٠ آبان الی ٢ آذر ١٣٩٧ - ھمایش بین المللی ژنتیک پزشکی مادر و جنین

٣٠ آبان الی ٢ آذر ١٣٩٧ - سومین گردھماییی بین المللی و ھفتمین سمینار سراسری ایدز

آبان ١٣٩٧ - اولین ھمایش ملی اخلاق در پژوھش ھای زیست پزشکی ایران

ھمایش ھای آذر ١٣٩٧

١الی ٣ آذر ١٣٩٧ - پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران

١الی ٣ آذر ١٣٩٧ - چھارمین کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی

٣الی ١٠ آذر ١٣٩٧ - سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری ھای سلول ھای بنیادی

٦الی ٩ آذر ١٣٩٧ - شانزدھمین کنگره انجمن علمی جراحان گوش گلو بینی و سر و گردن ایران

٧الی ٩ آذر ١٣٩٧ - کنگره ملی جراحی سرطان ایران

٧الی ٩ آذر ١٣٩٧ - دوازدھمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

٧الی ٩ آذر ١٣٩٧ - چھاردھمین ھمایش انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران

٨الی ٨ آذر ١٣٩٧ - پنجمین ھمایش دانشجویی بررسی فرھنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

٨الی ٩ آذر ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات

١٤ الی ١٥ آذر ١٣٩٧ - کنگره بین المللی درمان انسداد مزمن کرونری قلب

١٤ الی ١٦ آذر ١٣٩٧ - بیستمین ھمایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

١٥ الی ١٥ آذر ١٣٩٧ - پنجمین کنگره پژوھش ھای کاربردی دانشجویان علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

١٥ الی ١٧ آذر ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی مداخلات تھاجمی غیرجراحی در بیماری ھای مادرزادی قلب

١٨ الی ١٩ آذر ١٣٩٧ - پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجھیزات

٢٠ الی ٢٢ آذر ١٣٩٧ - دومین ھمایش بین المللی ثبت بیماری ھا و پیامدھای سلامت

٢٠ الی ٢٣ آذر ١٣٩٧ - سومین کنگره بین المللی روش ھای کم تھاجمی زنان و مامایی ایران

٢١ الی ٢٣ آذر ١٣٩٧ - ھفتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

٢٧ الی ٢٩ آذر ١٣٩٧ - ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

٢٧ الی ٣٠ آذر ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

٢٨ الی ٣٠ آذر ١٣٩٧ - سومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران

٣٠ آذر الی ٣ دی ١٣٩٧ - دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور

ھمایش ھای دی ١٣٩٧

٥الی ٦ دی ١٣٩٧ - کنگره ملی گزارش ھای موردی بالینی

٥الی ٧ دی ١٣٩٧ - سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

١٢ الی ١٤ دی ١٣٩٧ - دومین کنگره سراسری ترومبوزھای وریدی و شریانی

ھمایش ھای بھمن ١٣٩٧

٣الی ٥ بھمن ١٣٩٧ - پانزدھمین کنگره بین المللی صرع ایران

١٥ الی ١٧ بھمن ١٣٩٧ - اولین ھمایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور

١٧ الی ١٩ بھمن ١٣٩٧ - دومین کنگره بین المللی داروسازی نوین

٢٤ الی ٢٦ بھمن ١٣٩٧ - سومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران

٢٩ بھمن الی ١ اسفند ١٣٩٧ - ھشتمین ھمایش بیوانفورماتیک ایران

ھمایش ھای اسفند ١٣٩٧

١الی ٢ اسفند ١٣٩٧ - سومین کنگره بین المللی سلامت ھمراه شیراز

١الی ٣ اسفند ١٣٩٧ - چھاردھمین کنگره بین المللی سرطان پستان

٧الی ٩ اسفند ١٣٩٧ - اولین ھمایش ملی التھاب

٩الی ١٠ اسفند ١٣٩٧ - ھشتمین ھمایش سوختگی ایران

کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / مرداد 1397

 

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1178295 : کل بازدید 141 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 97 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين