بخش Post CCU (پست سی سی یو):

تعداد تخت: 12 تخت 

مدیریت نیروی انسانی این بخش طبق قرارداد دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، بر عهده بخش خصوصی می باشد و جهت بستری بیماران قلبی، آنژیوگرافی  و آنژیو پلاستی استفاده می گردد.

تمامی تخت ها در این بخش به مانیتورینگ قلبی مجهز می باشد.