آموزش آشنایی با بیماری وبای التور

 

آموزش موارد مربوط به بیماری وبا از قبیل : علائم، راه های انتقال، درمان و پیشگیری به بیماران و همراهان بیماران و توزیع پمفلت های آموزشی در بخشهای مختلف مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر توسط کارشناس کنترل عفونت و سوپروایزر آموزش ارتقاء سلامت