کتابخانه این مرکز عناوین کتاب های پزشکی پرکاربرد و رفرنس را که در طی ماه های آینده منتشر خواهند شد تحت عنوان coming soon تهیه و به کاربران اطلاع رسانی می کند. این اقدام کتابخانه در مطلع شدن به هنگام کاربران از زمان نشر کتب جدید و اقدام به پیش خرید ٱن بسیار موثر و مفید است.

 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................