آیین نامه آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

آیین نامه آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی

آئین نامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران ومقاله برتر

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاترآذر 95

آئین نامه استعداد درخشان

آئین_نامه_ارتقا_مرتبه_اعضای_هیات_علمی95_

آئین_نامه_ارزشیابی_کیفیت_عملکرد_آموزشی_اعضای_هیات_علمی_طبق_پیوست_4_و_5[1]

شیوه نامه پرداخت محرومیت از مطب

آیین نامه انتخاب استاد نمونه

روش_های_نوین_ارزشیابی_دانشجویان1

روش_های_نوین_ارزشیابی_دانشجویان_2

شیوه نامه ی  ارزشیابی دانشجو

راهنمای_ارزشیابی_درونی[1]

آئین_نامه_المپیاد

جداول_و_فرم_ارتقا_مرتبه آئین نامه 95

راهنمای_تدوین_طرح_درس

جدول امتیازات انتخاب استاد نمونه

نظام جامع آزمون های دوره پزشکی عمومی

شیوه نامه برگزاری آزمون های الکترونیکی و ارزشیابی دانشجو در محیط های یاددهی – یادگیری دیجیتال