انبارگردانی انبارهای دارو و لوازم بیمارستان کوثر

انبارگردانی انبارهای دارو و لوازم بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، در راستای اهداف اعتبار بخشی و همچنین بروز بودن دارو و لوازم در موجودی داروخانه، بیمارستان کوثر به عنوان اولین بیمارستان های دارای نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی شفا( HIS )، نرم افزار انبار و داروخانه را تغییر داد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، در راستای اهداف اعتبار بخشی و همچنین بروز بودن دارو و لوازم در موجودی داروخانه، بیمارستان کوثر به عنوان اولین بیمارستان های دارای نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی شفا( HIS )، نرم افزار انبار و داروخانه را تغییر داد و به دنبال آن انبار گردانی انبارهای دارو ولوازم بیمارستان به مدت 3 روز تا پاسی از شب با همکاری و تلاش اعضاء تیم انبار گردانی به مدیریت مهندس نصیری به نحو احسن انجام پذیرفت.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر