بازدید ارزیابان ادواری اعتبار بخشی پزشک عمومی از بیمارستان کوثر

بازدید ارزیابان ادواری اعتبار بخشی پزشک عمومی از بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، امروز ششم بهمن ماه سال جاری ارزیابان ادواری اعتبار بخشی پزشک عمومی وزارت بهداشت پس از نشست با دکتر معماریان مدیرعامل بیمارستان کوثر در دفتر ریاست از بخش های بیمارستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، امروز ششم بهمن ماه سال جاری ارزیابان ادواری اعتبار بخشی پزشک عمومی وزارت بهداشت پس از نشست با دکتر معماریان مدیرعامل بیمارستان کوثر از بخش های بیمارستان بازدید کردند.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر