بازدید مدیریتی ایمنی بیمار( واکراند ایمنی ) در بخش پست سی سی یو بیمارستان کوثر

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار( واکراند ایمنی ) در بخش پست سی سی یو بیمارستان کوثر

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، بازدید مدیریتی ایمنی بیمار( واکراند ایمنی ) در بخش پست سی سی یو با حضور دکتر محمد تقی فتحعلیان و تمامی اعضاء ایمنی بیمارستان به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار برگزار شد.

 

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر