برگزاری جشن روز پرستار در بیمارستان کوثر

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

برگزاری جشن روز پرستار در بیمارستان کوثر

 ICU داخلی

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، جشن روز پرستار با حضور حسین داوری مدیر دفتر پرستاری در بخش های مختلف بیمارستان برگزار گردید.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر

ICU داخلی ICU داخلی ICU جراحی روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار روز پرستار