تقدیر از سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان کوثر

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

تقدیر از سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، به مناسبت روز پرستار دکتر محمد معماریان مدیرعامل بیمارستان، دکتر محمد تقی فتحعلیان مدیر داخلی بیمارستان، حسین داوری مدیر دفتر پرستاری به همراه جمعی از مدیران با برگزاری مراسمی از سوپروایزران و سرپرستاران با اهداء گل تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، به مناسبت روز پرستار  دکتر محمد معماریان مدیرعامل بیمارستان، دکتر محمد تقی فتحعلیان مدیر داخلی بیمارستان، حسین داوری مدیر دفتر پرستاری به همراه جمعی از مدیران با برگزاری مراسمی و با اهداء گل از سوپروایزران و سرپرستاران  تقدیر و تشکر کردند.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر