عمل جراحی موفقیت آمیز خارج کردن تومور از قلب در بیمارستان کوثر

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان

عمل جراحی موفقیت آمیز خارج کردن تومور از قلب در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، جوان 32 ساله ای در تاریخ 27 آذر ماه سال جاری توسط تیم جراحی قلب بیمارستان تحت عمل جراحی قلب باز و خارج سازی کامل تومور قلب و ورید اجوف تحتانی و ورید کبدی راست قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، جوان 32 ساله ای در تاریخ 27 آذر ماه سال جاری توسط تیم جراحی قلب بیمارستان تحت عمل جراحی قلب باز و خارج سازی کامل تومور قلب و ورید اجوف تحتانی و ورید کبدی راست قرار گرفت.

دکتر کامران قدس در گفتگو با روابط عمومی این مرکز گفت: جوان 32 ساله ای که از 3 ماه پیش دچار درد فوقانی راست شکم شده بود و به بیمارستان کوثر مراجعه کرده بود در ارزیابی اولیه با شک به سنگ کیسه صفرا مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن منفی بود در ادامه و در ارزیابی های بیشتر تیم پزشکی متوجه توده بزرگ در کبد شدند که درمان های اولیه براساس تشخیص اولیه صورت گرفت. در ادامه احتمال کیست هیداتیک مطرح شد که در آزمایشات سرولوژی خون نتیجه منفی بود، پس از مدتی بیمار دچار تنگی نفس شدید و پیش رونده، آسیت شکمی و تورم اندام های تحتانی شدکه با ارزیابی های بیشتر متوجه توده بسیاز بزرگ در ورید اجوف تحتانی و با گسترش به دهلیز و بطن راست بیمار شدیم که منشاء تومور قلب از کبد از طریق ورید کبدی راست بود. بر این اساس بیمار کاندید عمل جراحی قلب باز قرار گرفت که پس از انجام آمادگی های لازم بیمار در تاریخ 27 آذر ماه سال جاری تحت عمل جراحی قلب باز و خارج سازی تومور قلب و ورید اجوف تحتانی و ورید کبدی راست قرار گرفت.

بیمار پس از 4 روز با بهبودی از ICU مرخص شد.

 

تشکر و خداقوت به تمامی تیم جراحی

آقای عرب عامری محمدرضا
تهیه کننده:

آقای عرب عامری محمدرضا

تصاویر

جراحی تومور قلب جراحی تومور قلب جراحی تومور قلب جراحی تومور قلب جراحی تومور قلب