واحد شناسایی و فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 

 

                        آدرس واحد: بیمارستان کوثر. طبقه دوم. جنب CCU

 

                 تلفن: 33437836_023

 

                 اینستاگرام واحد: ehdasemums@        

                 آدرس مکاتبه: maryam.hemati.b60@gmail.com

ارتباط با ما