رديف

نام و نام

خانوادگي

سمت

 رشته تحصيلي-

مقطع

نوع ارائه مشاوره

 

آدرس ايميل

 

ساعت- حضور در واحد

1

دكتر فاطمه پاك نظر

هئيت علمي( آمار زيستيPh.D)

آمار و آناليز داده ها  

 

 

paknazar2306@yahoo.com

با تعیین وقت قبلی

2

دکتر مجید

میرمحمد خانی

متخصص اپیدمیولوژی

آمار و آناليز داده ها  

 

 

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

 

با تعیین وقت قبلی

3

دكتر حبيب اله ياري بيگي

هئيت علمي(فيزيولوژيPh.D)

 

 مشاوره علمی

 

habib.yari@yahoo.com

با تعیین وقت قبلی

4

دكتر محسن سوسن آبادي فرهاني

هيئت علمي (ژنتيك پزشكيPh.D)

 مشاوره علمی

 

 

m.soosanabadi@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

5

دكتر مجيد اسلامي

هيئت علمي( باكتري شناسي پزشكيPh.D)

 مشاوره علمی

 

 

m.eslami@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

6

دكتر رسول بهارلو

هيئت علمي( ايمونولوژيPh.D)

 مشاوره علمی

 

 

baharlour@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

7

عبدالوهاب مشتاقيان

كارشناس پژوهشي (سلولي ملكولي-ارشد)

 ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی

 

vahabmoshtagh@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

 8

مریم همتی

 

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 ارشد روانشناسی

مشاوره در تدوین پروپوزال، قوانین و مقررات پژوهشی و  اجرای مطالعه

 

maryam.hemati.b60@gmail.com

روزهای هفته در ساعات اداری

9

 

شيوا جواهری

كارشناس پژوهشي (آموزش زبان انگليسي- ارشد)

ويرايش مقالات و گزارش های علمی به زبا ن انگليسی

 

rcsdh2013@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

 10

ناهید هوشمند مطلق

 

کارشناس اخلاق

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

اخلاق در پژوهشهای پزشکی/ گزارش نویسی)

hushmand1020@yahoo.com

-

 11

سمیه کاشیان

مسئول کتابخانه

کارشناس علوم اطلاعات و دانش شناسی

جستجوی  منابع

so.kashian@gmail.com

 -

12

مارال همتی

كارشناس پژوهشي (ايمونولوژي- ارشد)

مقاله نویسی

 

 

m.scientist1993@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

13

سمانه لواف

كارشناس پژوهشي (آمار- ارشد)

آمار و آناليز داده ها

 

sama_lavvaf@yahoo.com

با تعیین وقت قبلی

14

 

مهرداد

زحمتكش

كارشناس پژوهشي (پرستاري- ارشد)

آمار و آناليز داده ها. مشاوره در زمینه مقاله نویسی

 

 

mehrdadzahmatkesh@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

15

عليرضا عمادي

كارشناس پژوهشي (كامپيوتر- ارشد)

انتشار نتایج تحقیقات (مقاله نويسی، ساب ميت و پی گيری چاپ مقالات)

 

are20935@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

فهرست مشاوران واحد با ذکر زمینه مشاوره