ردیف

نام و نام

خانوادگی

سمت

 رشته تحصیلی-

مقطع

نوع ارائه مشاوره

 

آدرس ایمیل

 

ساعت- حضور در واحد

1

دکتر فاطمه پاک نظر

هئیت علمی( آمار زیستیPh.D)

آمار و آنالیز داده ها  

 

 

paknazar2306@yahoo.com

با تعیین وقت قبلی

2

دکتر مجید

میرمحمد خانی

متخصص اپیدمیولوژی

آمار و آنالیز داده ها  

 

 

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

 

با تعیین وقت قبلی

3

دکتر حبیب اله یاری بیگی

هئیت علمی(فیزیولوژیPh.D)

 

 مشاوره علمی

 

habib.yari@yahoo.com

با تعیین وقت قبلی

4

دکتر محسن سوسن آبادی فرهانی

هیئت علمی (ژنتیک پزشکیPh.D)

 مشاوره علمی

 

 

m.soosanabadi@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

5

دکتر مجید اسلامی

هیئت علمی( باکتری شناسی پزشکیPh.D)

 مشاوره علمی

 

 

m.eslami@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

6

دکتر رسول بهارلو

هیئت علمی( ایمونولوژیPh.D)

 مشاوره علمی

 

 

baharlour@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

7

عبدالوهاب مشتاقیان

کارشناس پژوهشی (سلولی ملکولی-ارشد)

 ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبان انگلیسی

 

vahabmoshtagh@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

 8

مریم همتی

 

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 ارشد روانشناسی

مشاوره در تدوین پروپوزال، قوانین و مقررات پژوهشی و  اجرای مطالعه

 

maryam.hemati.b60@gmail.com

روزهای هفته در ساعات اداری

9

 

شیوا جواهری

کارشناس پژوهشی (آموزش زبان انگلیسی- ارشد)

ویرایش مقالات و گزارش های علمی به زبا ن انگلیسی

 

rcsdh2013@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

 10

ناهید هوشمند مطلق

 

کارشناس اخلاق

ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

اخلاق در پژوهشهای پزشکی/ گزارش نویسی)

hushmand1020@yahoo.com

-

 11

سمیه کاشیان

مسئول کتابخانه

کارشناس علوم اطلاعات و دانش شناسی

جستجوی  منابع

so.kashian@gmail.com

 -

12

مارال همتی

کارشناس پژوهشی (ایمونولوژی- ارشد)

مقاله نویسی

 

 

m.scientist1993@gmail.com

با تعیین وقت قبلی

13

سمانه لواف

 

 

 

فاطمه رهایی

 

کارشناس پژوهشی (آمار- ارشد)

آمار و آنالیز داده ها

 

sama_lavvaf@yahoo.com

با تعیین وقت قبلی

14

 

مهرداد

زحمتکش

کارشناس پژوهشی (پرستاری- ارشد)

آمار و آنالیز داده ها. مشاوره در زمینه مقاله نویسی

 

 

mehrdadzahmatkesh@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

15

علیرضا عمادی

کارشناس پژوهشی (کامپیوتر- ارشد)

انتشار نتایج تحقیقات (مقاله نویسی، ساب میت و پی گیری چاپ مقالات)

 

are20935@semums.ac.ir

با تعیین وقت قبلی

فهرست مشاوران واحد با ذکر زمینه مشاوره