آدرس: سمنان- شهرک گلستان- بلوار امین- بیمارستان کوثر- صندوق پستی 99951-35198

 

 

 

رئیس مرکز: دکتر محمد امیر سرابی

 

crdu@semums.ac.ir

رایانامه:

داخلی 2249

02333437821-25

تلفن:

023-33437837

دورنگار: