دکتر بهناز بهنام 

متخصص اعصاب و روان

دانشیار

 

 

 

دکتر نیلوفر صفائی

متخصص اعصاب و روان

استادیار

 

 

 

دکتر صباحت لواف

متخصص اعصاب و وران

 

 

دکتر یاسمن زاهدی

متخصص اعصاب و روان