دکتر محمد نساجی

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری

دانشیار

بازنشسته

 

 

دکتر علی گوهری 

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری

دانشیار

 

 

دکتر علیرضا شاه حسینی

متخصص عفونی و بیماری های گرمسیری