دکتر افشین سمائی 

متخصص مغز و اعصاب

استاد

 

 

دکتر الهام بانی 

متخصص مغزو اعصاب

 

 

دکتر محمد کرمانی 

متخصص مغزو اعصاب 

استادیار

 

 

دکتر زهرا فتح تبار

متخصص مغزو اعصاب

 

 

دکتر الهام دیرنده

متخصص مغزو اعصاب