برگزاری جلسه کمیته بحران در بیمارستان کوثر سمنان

برگزاری جلسه کمیته بحران در بیمارستان کوثر سمنان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، کمیته بحران در روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر معماریان مدیرعامل بیمارستان کوثر و تمامی اعضاء کمیته برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، کمیته بحران در روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر معماریان مدیرعامل بیمارستان کوثر و مدعوین برگزار گردید.

در این جلسه که تحت عنوان دستورالعمل اورژانس در مواقع مراجعه مصدومین ترافیکی با تعداد زیاد برگزار گردید در ارتباط با نحوه تریاژ بیماران و افزایش ظرفیت بحث و مذاکره گردید.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر