اقامتگاه / پاویون دستیاران و کارورزان کشیک 

 

پاویون شامل 22 اتاق و 75 عدد تخت می باشد که با امکانات رفاهی مناسب جهت استراحت دانشجویان در نظر گرفته شده است.